W dniu 23 września 2018 r. w parku Sokoła w Pruszkowie odbył się Piknik Rodzinny pod hasłem: ematyczni@otwórz-oczy.pl. w ramach projektu " Otwórz oczy i powiedz STOP - bezpieczni w Powiecie Pruszkowskim" dofinansowany ze środków rządowego Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020. Uczestnicy wzięli udział w Marszu " Błękitnej Wstążki - Solidarni przeciw przemocy" oraz aktywnie uczestniczyli podczas prezentacji Gmin Powiatu Pruszkowskiego jak również korzystali z takich atrakcji jak: malowanie twarzy, fotobudka, catering, pokazy samoobrony, zabawa dzieci na zjeżdżalni dmuchanej oraz zamku. Miejsce miało również wręczanie nagród zwycięzcom w Powiatowym Konkursie Plastycznym - " Bezpieczna Rodzina". Piknik został zwieńczony Występem Głównym oraz podziękowaniami Włodarzy Gmin reprezentujących Powiat Pruszkowski, za co serdecznie dziękują Organizatorzy.

Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie

poszukuje kandydata na stanowisko:

Pedagoga

Umowa o pracę

Główne obowiązki:

- poradnictwo rodzinne, współpraca z instytucjami, organizacjami, jednostkami oświatowymi

- opieka pedagogiczna nad dziećmi przebywającymi w Ośrodku

Wykształcenie:

 1. Ukończone studia II stopnia na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna lub studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wymagania niezbędne:

 1. Doświadczenie zawodowe w pracy pedagoga z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych.
 2. Znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o pomocy społecznej.
 3. Udokumentowany, co najmniej roczny staż pracy w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 4. Znajomość pracy przy komputerze w zakresie niezbędnym do pracy biurowej.
 5. Sumienność, skrupulatność, otwarcie na pracę w zespole.
 6. Obywatelstwo polskie.
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 8. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 1. Komunikatywność, wysoka kultura osobista.
 2. Prawo jazdy.

Informacja: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze w ZOW jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 3. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 5. Życiorys i list motywacyjny.
 6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie lub osobiste złożenie dokumentów w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 30.09.2018r pod wskazany adres:

Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie, 05-820 Piastów, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24 z dopiskiem „oferta pracy Pedagog w Zespole Ośrodków Wsparcia w Piastowie”.

Oferty nadesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie zwracamy.