Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie informuje, że termin do złożenia oferty na głównego księgowego przedłużony zostaje
do dnia 22.04.2021 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2021 r. o godz. 12.00.