- Ustawa z dnia 12 marca 2004r., o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015r, poz. 163),

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r o Policji (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 355),

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sadowych w sprawach karnych wykonawczych (Dz. U. z 2013, poz.335),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne, z dnia 22 lutego 2011 r. (Dz.U. z 2011r., Nr 50, poz. 259),

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” z dnia 13 września 2011r, (Dz. U. z 2011r., Nr 2019, poz 1245),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie, z dnia 31 marca 2011 r. (Dz.U. z 2011r. Nr 81, poz. 448),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie, z dnia 22 października 2010r. (Dz. U. z 2011r. Nr 201, poz. 1334),

- Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów,

- Wytyczne Prokuratora Generalnego z dnia 01.04.2014r. dotyczące zasad postepowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- Procedura współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej (19.11.2010r.),

- Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997r. (Dz.U. z 1997, Nr 88, poz. 553 z późn., zm.),

- Kodeks postępowania karnego, z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 1997r., Nr 89, poz. 555 z późn.zm.),

- Kodeks rodzinny i opiekuńczy, z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59)
(t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 583),


- Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020.
z dnia 9 czerwca 2014 r. (Poz. 445),

- Statut Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie,

- Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2017