Akty prawne (procedury)
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004r., o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 , 2369 ; z 2021 r. poz. 794 oraz 803 )
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r o Policji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 360 ),
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 218 , 956 )
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1359
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne, z dnia 22 lutego 2011 r. (Dz.U. z 2011r., Nr 50, poz. 259),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” z dnia 13 września 2011r, (Dz. U. z 2011r., Nr 2019, poz 1245),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie, z dnia 31 marca 2011 r. (Dz.U. z 2011r. Nr 81, poz. 448),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie, z dnia 22 października 2010r. (Dz. U. z 2011r. Nr 201, poz. 1334),
 • Procedura współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej (19.11.2010r.),
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny ( Dz. U. z 2020 r. , poz. 1740)
 • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.kodeks postepowania cywilnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1575
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. kodeks karny (Dz.U.z 2020 r. poz. 1444, 1517 )
 • Kodeks postępowania karnego ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks post kodeks postowania karnego ( Dz. U. z 2021 r. poz.534)
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2020 r. poz.1359)
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 z dnia 9 czerwca 2014 r. (Poz. 445),
 • Statut Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie,
 • Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2017
Witamy
Skip to content