Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy

Ustawą z dnia 10.06.2010 roku o Zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w art. 6 ust. 3 pkt 1 nałożono na powiaty obowiązek opracowania i realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie (Dz.U. nr 125, poz. 842). Koordynację działań w ramach tych prac Zarząd Powiatu Pruszkowskiego powierzył Zespołowi Ośrodków Wsparcia w Piastowie.

Zasadniczym celem Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy, zwany dalej programem jest ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie i skuteczna pomoc osobom jej doznającym.
Art. 6, ust. 3 pkt 1 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ustala, że do zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez zobowiązane podmioty – administrację rządową (gmina, powiat) mają zastosowanie zasady określone w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 ze zm.) i w ustawie z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

Pracę nad opracowaniem programu rozpoczął Zespół do spraw Wdrażania Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy, powołany Uchwałą Zarządu Powiatu Pruszkowskiego nr 140/2581/2013 z dnia 13.02.2013 roku z późn. zm., w skład którego weszli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz kluczowych instytucji i organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Pruszkowskim.

Program zakłada podejmowanie kompleksowych działań nakierowanych zarówno na osobę doznającą przemocy, jak i na edukację oraz korygowanie agresywnych postaw i zachowań osób stosujących przemoc. Zaplanowano w nim realizację zadań dla poszczególnych instytucji i organizacji pozarządowych z terenu Powiatu.

Część opisowa zawiera podstawowe informacje dotyczące zjawiska przemocy. Przytoczone zostały także międzynarodowe i krajowe dokumenty prawne odnoszące się do problemu przemocy, a także zadania organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy.
Przeprowadzono także diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie. Na podstawie, której opracowano listę priorytetowych potrzeb i kierunków działania. Analiza ilościowa i jakościowa materiałów zgromadzonych podczas badania społecznego pozwoliła na wyznaczenie celów i zadań programu.

Realizację zadań wyznaczono w harmonogramie działań programu w formie ciągłej, wskazano źródła finansowania. Zarządzanie realizacją programu powierzono Zespołowi ds. Wdrażania Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy, który powstanie w wyniku przekształcenia Powiatowego Zespołu Do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Wymieniony Zespół będzie czuwał nad planowaną realizacją zadań wyznaczonych na dany rok. Zakładając, że program będzie stanowił strategiczny plan działań opracowany we współpracy z przedstawicielami instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy na terenie powiatu oczekuje się, że przyczyni się on do wypracowania skoordynowanego interdyscyplinarnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie pruszkowskim, co niewątpliwie może pomóc, a nade wszystko ograniczyć zjawisko przemocy i towarzyszących mu skutków patologicznych oraz poprawy życia pruszkowskich rodzin.

Do pobrania:

Witamy
Skip to content